C.X: Dispozitii finale

Art.131.
În desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.

Art.132.
Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera.

Art.133.
(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarâre a Guvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale în domeniu, la care România este parte.

Art.134.
(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr.328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr.49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.
(2) În termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul de Interne va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.

Art.135.
În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotarârea de modificare si completare a Hotarârii Guvernului nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament în cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.136.
În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
a) Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.15 alin.(4), art.23 alin.(10), art.24 alin.(2) si art.83 alin.(4);
b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (33) si (35) si ale art. 40 alin. (4);
c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.9 alin.(2), art.14 alin.(2);
d) Ministerul Sanatatii Publice, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) si (7), art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (2) si ale art. 125 lit. a);
e) abrogat
f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin.(5) si (8);
g) Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.123 lit.f) si g);
h) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.130.

Art.137.
Anexa face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

NOTA:
Reproducem mai jos art.II si III din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.246/20.03.2006.

„Art.II. – Prezenta lege intra în vigoare în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.III. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.”

_____________________________________________________

* Republicata în temeiul art.III din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.958 din 28 decembrie 2002.
_____________________________________________________

O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost modificata prin O.U.G. nr.50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobata prin Legea nr.520/2004 prin care au fost abrogate dispozitiile art.13 alin.(3) si art.29.

NOTA II
– La articolul 91 si la articolul 102 alineatul (1) punctul 7, normele de trimitere la art. 22 alin. (5) se considera a fi facute la art. 22 alin. (6).

Art. II – Termenul prevazut la art. II din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.246 din 20 martie 2006 se proroga pâna la data de 1 decembrie 2006.

Art. III – (1) Prevederile art. I din prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la data intrarii în vigoare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.246 din 20 martie 2006.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), urmatoarele prevederi intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana:
a) prevederile art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct.8 din prezenta ordonanta de urgenta;
b) prevederile art. 22 alin. (1), (3), (4) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct.9 din prezenta ordonanta de urgenta;
c) prevederile art. 23 alin. (31) – (35) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum a fost completata prin art. I pct.10 din prezenta ordonanta de urgenta;
d) dispozitiile art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct.11 din prezenta ordonanta de urgenta;
e) dispozitiile art. 116 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct.33 din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. IV – Vehiculele înmatriculate anterior datei prevazute la art. III alin. (1) sunt considerate înmatriculate continuu, astfel încât orice transmitere ulterioara a dreptului de proprietate asupra unui vehicul se va transcrie în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, în conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. V – La data prevazuta la art. III alin. (2), examinarea psihologica efectuata anterior acestei date este considerata evaluare psihologica.

Art. VI – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta.