Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (PRIVACY POLICY)

Stimați parteneri,

Fie că sunteți colegii, colaboratorii, subcontractanții, clienții sau cursanții noștri, indiferent de temeiul relațiilor juridice dintre noi, Vă asigurăm că siguranța și protecția vieții dumneavoastră private, inclusiv a drepturilor asupra datelor cu caracter personal reprezintă sunt prioritare în desfășurarea activităților noastre de fiecare zi.

CINE SUNTEM NOI?

Suntem o societate care, timp de mai mult de 11 ani, a activat pe piața de training de personal din industria auto. Munca alături de companii care reprezintă branduri importante cum sunt Ford, Iveco, BMW, Mazda, Rover si Land Rover ne-a arătat importanta viziunii către un orizont larg și că obiectivele nu sunt altceva decât trepte către succes. Astfel, valori ca munca, viziunea și creativitatea ne-au devenit repere constante și necondiționate în activitate. Aceasta ne propunem să transmitem și prin cursurile dezvoltate și livrate de noi clienților noștri.

Suntem SKOP SOLUTION S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 1, strada Feleacu nr. 27, blocul 13 B, scara 2, etajul 1, apartamentul 17, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/8672/2007, CUI: RO21674609.

Când recrutăm/angajăm/contractăm salariați/colaboratori externi (dar nu numai), suntem, ceea ce legal se numește, operatori de date cu caracter personal; în această ipoteză, suntem la dispoziția Dumneavoastră în cazul în care doriți să vă exercitați drepturile prevăzute de lege, inclusiv să solicitați informații sau să adresați petiții, după caz.

Alteori, însă, prelucrăm datele cu caracter personal conform instrucțiunilor primite de la clienții/partenerii noștri, caz în care suntem, ceea legal se numește, persoană împuternicită; în această ipoteză, veți fi întotdeauna informați cu privire la identitatea operatorilor și modalitatea în care îi puteți contacta pentru a vă exercita drepturile conform legii.

DATELE CU CARACTER PERSONAL:

Datele cu caracter personal sunt exact ceea ce rezultă din denumirea acestora că sunt: informații care Vă aparțin. Ni le încredințați pentru că doriți să vă angajam, să lucrăm împreună în diverse proiecte de lungă sau scurtă durată, să participați la cursuri/sesiuni de testare profesională etc, să fiți informați despre serviciile pe care le furnizăm etc.

Uneori ne sunt necesare pentru a respecta dispoziții legale și/sau contractuale specifice (de ex. în cazul încheierii și executării contractelor individuale de muncă, contractelor de colaborare, înregistrărilor contabile etc), alteori avem nevoie de consimțământul Dumneavoastră pentru a le colecta și prelucra (de ex. în cazul comunicărilor comerciale etc).

În oricare dintre aceste situații, însă, ne angajăm să Vă respectăm întocmai drepturile, astfel cum sunt reglementate prin Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

Conform GDPR, datele cu caracter personal sunt orice informaţii privind o persoană fizică (adică Dumneavoastră) identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

De regulă, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • nume, prenume,
 • domiciliu,
 • sex (când este obligatoriu, conform legii sau instrucțiunilor primite de la operatori),
 • data și locul nașterii (când este obligatoriu, conform legii sau instrucțiunilor primite de la operatori),
 • CNP (când este obligatoriu, conform legii),
 • pregătire și formare profesională (când este obligatoriu, conform legii sau instrucțiunilor primite de la operatori),
 • vechime în muncă (când este obligatoriu, conform legii),
 • istoric privind educația (când este obligatoriu, conform legii sau instrucțiunilor primite de la operatori),
 • istoric privind angajările (când este obligatoriu, conform legii),
 • titlul postului și rolul/funcția (când este obligatoriu, conform legii sau instrucțiunilor primite de la operatori),
 • date privind salariul și compensațiile – inclusiv beneficii nesalariale, prime și stimulente și alte informații financiare – (când este obligatoriu, conform legii),
 • informații privind concediul anual (când este obligatoriu, conform legii);
 • informații privind pensionarea și pensiile (când este obligatoriu, conform legii);
 • analize ale performanței (când este obligatoriu, conform legii sau instrucțiunilor primite de la operatori);
 • informații disciplinare (când este obligatoriu, conform legii);
 • conformitate cu politicile, procedurile, standardele și orientările privind mediul, sănătatea și siguranța, precum și investigațiile aferente (când este obligatoriu, conform legii sau instrucțiunilor primite de la operatori);
 • informații de contact, cum ar fi numărul (numerele) de telefon personale si/sau de serviciu, adresa de e-mail personala si/sau de serviciu (când este obligatoriu, conform legii sau instrucțiunilor primite de la operatori).

Vă asigurăm că vom lua toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a limita cantitatea și categoriile de date prelucrate, precum și accesul persoanelor la aceste date la minimul necesar, pentru a respecta confidențialitatea și siguranța datelor Dumneavoastră.

Pentru că am menționat, în numeroase rânduri, „prelucrarea datelor” și  pentru că dorim să fiți informați cu privire la ce înseamnă aceasta, arătăm că prin prelucrare se înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Așa cum am punctat mai sus, uneori ne obligă legea, alteori este necesar pentru a putea să executăm contractele încheiate cu Dumneavoastră (de ex. să plătim salariile etc) sau cu clienții/partenerii noștri (operatorii de date cu caracter personal, adică aceia care nu dau instrucțiuni) și, nu în ultimul rând, pentru a Vă informa despre serviciile noastre, desigur cu acordul Dumneavoastră, în acest caz, consimțământ pe care vi-l puteți retrage la fel de ușor cum îl acordați.

SCOPUL PRELUCRĂRII:

Colectăm, înregistrăm, organizam, structurăm, stocăm, adaptăm sau modificăm, extragem, consultăm, utilizăm, divulgăm prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziţie în orice alt mod, ştergem sau distrugem datele cu caracter personal etc, după caz, în vederea recrutării de personal, încheierii și executării contractelor individuale de muncă, precum și a altor contracte, inclusiv cu clienții/partenerii/subcontractorii noștri etc, conform legislației specifice și/sau contractelor încheiate, dar întotdeauna cu respectarea GDPR.

LOCUL PRELUCRĂRII:

Informațiile sunt stocate în sistemul nostru informatic securizat sau în sistemele clienților/partenerilor/subcontractorilor/colaboratorilor noștri, ce respectă normele de asigurare a confidențialității și a integrității datelor, conform GDPR.

Cu excepția cazurilor în care Veți fi informați, în mod expres și explicit despre aceasta, nu folosim informațiile furnizate de Dumneavoastră pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze.

DURATA PRELUCRĂRII:

Când sunt prelucrate în scopul recrutării și angajării de personal, la fel ca ori de câte ori activitățile pe care le desfășurăm sunt reglementate de legislație specifică, durata va fi stabilită prin aceste legi pe care avem obligația să le respectăm toți.

Când sunt prelucrate conform instrucțiunilor primite de la clienții, noștri, în calitate de operatori de date cu caracter personal, durata este cea stabilită de aceștia și va fi comunicată în consecință.

DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL:

Siguranța Dumneavoastră este prioritatea noastră, așa că facem tot ceea ce depinde de noi pentru a împiedica divulgarea neautorizată a datelor Dumneavoastră cu caracter personal sau divulgarea către parteneri, colaboratori etc care nu respectă întocmai dispozițiile GDPR.

Tot pentru siguranța Dumneavoastră, Vă informăm ca datele cu caracter personal vor fi transferate și prelucrate, în principal, între SKOP SOLUTION S.R.L., autoritățile publice (când legislația ne obligă în acest sens), clienții/partenerii/colaboratorii/subcontractorii noștri, respectiv, filialele și sucursalele acestora din Spațiul Economic European și parteneri din același spațiu, care își asumă și îndeplinesc corespunzător obligațiile stabilite în sarcina acestora prin GDPR.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CONFORM GDPR:

În calitate de persoană vizată, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces, ce vă permite să solicitați și să obțineți confirmarea că datele personale sunt prelucrate de către noi și, în caz afirmativ, detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, ce vă permite să solicitați rectificarea datelor personale, dacă sunt inexacte;
 • dreptul la ștergere, respectiv, de a obține ștergerea datelor Dumneavoastră personale în anumite cazuri (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricționarea prelucrării, anume, de a obține limitarea prelucrării datelor în anumite situații (de exemplu, până la soluționarea cererii de rectificare);
 • dreptul la opoziție, ce Vă permite să obiectați la prelucrarea ulterioară a datelor Dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, adică de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi interpretat electronic sau de a ne solicita să le transmitem astfel către un alt operator de date;
 • dreptul de a sesiza autoritatea pentru protecția datelor (dataprotection.ro) și/sau instanța competentă să soluționeze litigiile privind protecția datelor cu caracter personal.

Vă asigurăm că vom face tot ceea ce depinde de noi, pentru a Vă asigura posibilitatea de a Vă exercita aceste drepturi.

Ne va face plăcere să Vă răspundem la întrebările pe care ni le Veți adresa, în ceea ce privește prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal (de ex.: dacă le mai prelucrăm sau nu și, dacă da, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora aceste date  le-au fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării, dreptul de a Vă opune prelucrării, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, orice informații disponibile privind sursa datelor cu caracter personal, în cazul în care acestea nu sunt colectate de la Dumneavoastră, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri (dacă și când este cazul), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată, importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru Dumneavoastră, garanțiile adecvate în cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională).

Ne puteți adresa întrebările și cererile Dumneavoastră, în scris, prin poștă/email, la adresele poștală/de email:

București, Sectorul 1, strada Feleacu nr. 27, blocul 13 B, scara 2, etajul 1, apartamentul 17,

gdpr@skop.ro,

în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO), în cadrul SKOP SOLUTION S.R.L..

Ne angajăm să tratăm întotdeauna solicitările Dumneavoastră cu cea mai mare atenție și adresa orice întrebări aveți în cel mai scurt timp posibil.

Informații suplimentare privind drepturile persoanelor vizate și modalitatea de exercitare a acestora puteți obține accesând site-ul autorității naționale de supraveghere www.dataprotection.ro.

RAPORTUL DINTRE PREZENTA POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, REGULAMENTUL INTERN, CONTRACTELE INDIVIDUALE DE MUNCĂ, CONTRACTELE DE COLABORARE, CONTRACTELE ÎNCHEIATE CU PARTENERII/CLIENȚII/COLABORATORII, ACORDURILE DE CONFIDENȚIALITATE ETC:

Prezenta Politică de Confidențialitate și Securitate a Datelor cu Caracter Personal nu substituie, nu abrogă și nu face inaplicabile, în tot sau în parte, Regulamentul Intern aplicabil în cadrul SKOP SOLUTION S.R.L., contractele individuale de muncă, contractele de colaborare, contractele încheiate cu partenerii/clienții/colaboratorii, acordurile de confidențialitate etc încheiate cu noi, care continuă să își producă efectele în forma actuală și cu ale căror clauze și dispoziții se completează, în măsura în care nu contravine acestora; pentru evitarea oricăror neînțelegeri, precizăm că, în caz de divergență, prevalează clauzele Regulamentului Intern aplicabile în cadrul SKOP SOLUTION S.R.L., contractele individuale de muncă, contractele de colaborare, contractele încheiate cu partenerii/clienții/colaboratorii, acordurile de confidențialitate etc încheiate cu noi.

VERSIUNI PENTRU ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Această politică de confidențialitate este în vigoare începând cu 1 noiembrie 2018

Această politică de confidențialitate poate fi și va fi actualizată din timp în timp, fără ca pentru actualizare să fie necesar acordul persoanelor vizate sau informarea prealabilă a acestora.

Proprietarul documentului: SKOP SOLUTION S.R.L.